การเตรียมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกเตรียมจากของเหลือที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางด้วยการดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ ออร์กาโนเคลย์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Migration Study of Biodegradable Blends of Polylactic Acid and Epoxidized Natural Rubber", Advanced Materials Research, ปีที่ 983, ฉบับที่ "_", มิถุนายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 342-346
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "อิทธิพลของปริมาณเส้นใยชานอ้อยต่อสมบัติเชิงกลของยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว", The 2015 2nd International Conference, Advanced Engineering and Technology (ICAET 2015), 11 - 13 ธันวาคม 2015, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี