การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว

Publish Year International Journal 1
2015 exV?t?z, T., exKoutn?, T., exGer?l, M., exKud?lka, J., inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, exRyant, P., exHejduk, Stanislav, ex Lo??k, T., exV?t?zov?, M., exMare?ek, J., "Biogas and methane yield from rye grass", Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 143-146