การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้

Publish Year International Journal 3
2016 exChimlek, S., exPramokchon, P., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "The selection of useful visual words in class-imbalanced image classification", International Journal of Electrical and Computer Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 307-319
2014 exPart Pramokchon , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Content-Adaptive Feature Selection for Classifying Class-Imbalanced Data", International Journal of Advancements in Computing Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 66-77
2013 exPart Pramokchon , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "An unsupervised, fast correlation-based filter for feature selection for data clustering", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 285, ฉบับที่ Part II, ธันวาคม 2013, หน้า 87-94
Publish Year National Journal 1
2014 exทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์, exวรา วังฉาย, exRoberto Rojas-Cessa, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การคัดแยกแพ็กเก็ตแบบ 2 มิติโดยการจัดกลุ่มพรีฟิก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014
Publish Year International Conference 7
2014 exPart Pramokchon , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Reducing effects of class imbalance distribution in multi-class text categorization", The 10th International Conference on Computing and Information Technology, 8 - 9 พฤษภาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exPaween Khoenkaw, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "N-Gram Signature for Video Copy Detection", The 10th International Conference on Computing and Information Technology, 8 - 9 พฤษภาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exSutasinee Chimlek , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Landmark Image Searching with Inattentive Salient Regions", International Conference on Information Science & Applications, 6 - 9 พฤษภาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exOuychai Intharasombat, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Window and Adaptive Threshold Method for Microcalcification Detection", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exPart Pramokchon , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "A Feature Score for Classifying Class-Imbalanced Data", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exPaween Khoenkaw, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Video Similarity Measurement Using Spectrogram", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exจิตสราญ สีกู่กา , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเด่นเพื่อการจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพ", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย