การผลิตเมทานอลและเอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Fe/ZSM-5 โดยใช้สนามแม่เหล็กช่วยเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Journal 2
2017 exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNevzat Yigitd, exKarin F?ttingerd, exG?nther Rupprechterd, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative integratedmagnetic field-packed bed reactor", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1222-1233
2014 exKiatphuengporn, S., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of unimodal and bimodal MCM-41 mesoporous silica supports on activity of Fe-Cu catalysts for CO2 hydrogenation", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 240, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 527-533
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of external magnetic field on activity of Fe/MCM-41 catalysts in CO2 hydrogenation”, Metta Chareonpanich, Sirapassorn Kiatphuengporn, Pongsakorn Jantaratana, , Kyoto, Japan, 1-6 June 2014.", TOCAT7 Kyoto2014 Conference, 6 มิถุนายน 2014, ญี่ปุ่น
2013 exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of iron on activity of Cu/MCM-41 in CO2 hydrogenation for selective methanol synthesis", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment" , 17 ตุลาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย