การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดินและผลผลิตสับปะรด