เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year National Journal 3
2014 inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมศักดิ์ ป้องปัณจมิตร, "เพิ่มผลผลิตมันสำปะปะหลังกับการปลูกด้วยระบบน้ำหยด (ตอนที่ 1)", เคหการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 229-232
2014 inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายสัมศักดิ์ ป้องปัณจมิตร, "เพิ่มผลผลิตมันสำปะปะหลังกับการปลูกด้วยระบบน้ำหยด (ตอนที่ 2)", เคหการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 181-185
2014 inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายสมศักดิ์ ป้องปัณจมิตร, "เพิ่มผลผลิตมันสำปะปะหลังกับการปลูกด้วยระบบน้ำหยด (ตอนที่ 3)", เคหการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 229-233