เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2011 exศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, exHernan Ceballos, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of waxy starch cassava varieties in Thailand", The 9th Regional Cassava Workshop, 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, Nanning, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน