การศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมและลิงคเกจดิสอิคิวลิเบรียมจากประชากรยุงลายในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ