การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นสูงที่เหมาะสมสำหรับอิเลคโทรดใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล

Publish Year International Journal 5
2017 exNapha Sudachom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Prapainainar, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "One step NaBH 4 reduction of Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterization", JOURNAL OF FUEL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 45, พฤษภาคม 2017, หน้า 596-607
2017 exKanin Charoen, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Prapainainar, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of metal atomic ratio of PdxRuyNiz on carbon support for ethanol oxidation", Applied Surface Science, ปีที่ 421, ฉบับที่ Part A, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 2-17
2016 exSompoch Jongsomjit, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exKorakot Sombatmankong, "Synthesis and characterisation of Pd-Ni-Sn electrocatalyst for use in direct ethanol fuel cells", Solid State Ionics, ปีที่ 288, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 147-153
2015 exNapha Sudachom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The effect of ternary catalyst atomic ratios (PtRuSn/C and PtRuNi/C) on ethanol electrooxidation for direct ethanol fuel cell", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 247-251
2015 exJongsomjit, S., exSombatmankhong, K., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Effect of acid functionalised carbon supports for Pd-Ni-Sn catalyst on ethanol oxidation reaction", RSC ADVANCES, ปีที่ 5, ฉบับที่ 75, กันยายน 2015, หน้า 61298-61308
Publish Year International Conference 2
2015 exN, Waiyasuri, exK. Suwannakij, exS. Charojrochkul, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exKorakot Sombatmankong, "Development and characterization of built in-house proton exchange membrane fuel cell stacks.", ITICHE2015, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exNapha Sudachom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Ternary Catalyst Atomic Ratios (PtRuSn/C and PtRuNi/C) on Ethanol Electrooxidation for Direct Ethanol Fuel Cell", 8th International Conference on Materials Science and Technology , 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย