การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นสูงที่เหมาะสมสำหรับอิเลคโทรดใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล

Publish Year International Conference 2
2014 exSompoch Jongsomjit, exKorakot Sombatmankhong, exShinsuke Mori, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "THE STUDY OF Pd-Ni-Sn ELECTROCATALYTIC COMPOSITIONS FOR USE IN DIRECT ETHANOL FUEL CELLS", PACCON 2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exSompoch Jongsomjit, exKorakot Sombatmankhong, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Acid Functionalised Carbon Supports of Pd-Ni-Sn Eletrocatalytic on Ethanol Oxidation for Direct Ethanol Fuel Cells", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย