การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติกแอซิดและอนุพันธ์ไคโตซาน