(ไม่จัดสรรให้) การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศไทย