การวิเคราะห์ปัจจัยหลักของแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ และการจัดการระบบนิเวศเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด

Publish Year International Journal 1
2014 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Using insect monitoring and economic threshold as decision tools in sweet corn pest management.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 598-604