ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช แมลงพาหะ และแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวานในเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ และกลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวาน

Publish Year National Conference 3
2015 exนางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏิ, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงเพื่อจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดเพื่อผลิตข้าวโพดปลอดภัย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2015 exอังศุมาลย์ ชำปฏิ, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดเพื่อการผลิตข้าวโพดปลอดภัย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและสลายสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่6, 24 กรกฎาคม 2013 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย