ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช แมลงพาหะ และแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวานในเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ และกลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวาน