การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "On-farm Trial for New Sweet Corn Single-cross Hybrids", การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 8 - 9 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exนางสาวสุนันทา สังข์ศิริ, exนายภานุเดช อึ้งเจริญ, exนายดำรง มะลิวัลย์, "การทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมก่อนการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้ว", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาพืช , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย