ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายสกล ฉายศรี, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 485-488
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "Effect of Hormone and Micronutrients on Corn Seed Production", 13st International Symposium for Soil and Plant Analysis (ISSPA 2013), 8 - 12 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
2012 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exYuwadee Oamsamniang, exWaraporn Wongpila, exKingkan Panitnok, exSakol Chaisri, "Effects of Seed Coating on Seed Germination and Storage of the Single-Cross Sweet Corn Hybrid", 2nd USM- PSU International Conference on Arts and Sciences 2012 (ICAS 2012) , 2 - 4 ธันวาคม 2012, Penang มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exณรงค์ชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนายวิวัฒน์ ชูชม, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The Thirty-Sixth National Corn and Sorghum Research Conference), 5 - 7 มิถุนายน 2013, เมือง หนองคาย ประเทศไทย