การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Publish Year National Conference 1
2014 exณัฏฐา สมบัติทวี, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, เมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย