การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่