การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายกิตติศักดิ์ ศรีชมพร, inนายปณิธาน รอดไทย, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความสำเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 กุมภาพันธ์ 2013 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย