การพัฒนากับดักที่ผลิตจากผ้าสีฟ้าภายในประเทศไทยต่อการดึงดูดแมลงศัตรูในฟาร์มโค เพื่อลดต้นทุนในการผลิตกับดักแมลง

Publish Year International Journal 1
2017 exศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา, exMarc Desquesnes, inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Vavoua, Malaise and Nzi traps with and without attractants for trapping of Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) and tabanids (Diptera: Tabanidae) on cattle farms", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, สิงหาคม - กันยายน 2017, หน้า 319-323
Publish Year National Conference 1
2015 exศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา, exMace Desquesnes, inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจชนิดของแมลงวันดูดกินเลือดสัตว์ในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี", การจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจําปี 2558, 9 ธันวาคม 2015 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย