การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียมที่ถูกล้อมรอบด้วยลิแกนด์ชนิดเตตระเดนเทรตอะมิโนฟีนอกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์และปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างแลกไทด์กับแอพซิลอนคาโพแลกโทน