การพัฒนาวิธีหาปริมาณแอลฟา-แลคตาลบูมิน เบตา-แลคโตกลอบูลิน(เอ)และ(บี) ในเวลาเดียวกันในตัวอย่างนมโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนสูงและตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์

Publish Year International Conference 1
2016 exปาณรดา จำเริญเจือ, exศ. สมยศ สุทธิไวยกิจ, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Method Deveopment for Whey Protein Separation in milk Using HPLC-DAD and HPLC-QTOF", PERCH-CIC Congress IX: Chemistry in ASEAN Economic Community and BEyond, 26 - 29 มิถุนายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exปาณรดา จำเริญเจือ, exพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RAPID SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ?-LACTALBUMIN AND?-LACTOGLOBULIN IN MILK SAMPLES USING MICROFLUIDIC CAPILLARYELECTROPHORESIS WITH LASER INDUCED FLUORESCENCE", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย