การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา