การออกแบบ สังเคราะห์ และการประเมินผลทางชีวภาพของตัวยับยั้งของ Plasmodium Falciparum Plasmodium falciparum