ศักยภาพการลดความเป็นพิษในน้ำเสียจากโรงพยาบาลที่บำบัดด้วยถังเยื่อกรองเมมเบรนชีวภาพเปรียบเทียบกับกระบวนบำบัดแบบดั้งเดิม