ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้าง

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exTananon Nudchanate, exKannikar Sorakul, exKittiwan Kitpakornsanti, "Life cycle assessment of Garmento board for environmental product declaration", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016
2016 exSupachok Tapananont, exKannika Sorakon, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Upcycling and cabon footprinting of the SCAPA composite material for innovative solid surface", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016