การศึกษากิจกรรมของ Limiting enzymes ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของแป้งต่อการผลิตน้ำยางระหว่างต้นพันธุ์ RRIM600 และ GT1