การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์