การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exทศพล อุมะมานิต, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงเข้าทำลายอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปี", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 864-868
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exทศพล อุมะมานิต, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีหนอนฝังตัวอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรในช่วงคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย