การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับ อาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ