ผลของการใช้อาหารหยาบที่แตกต่างกันในการขุนแพะเนื้อต่ออัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttareakha Polsiri, exAchira PADUNGLERK, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Effects of Dry leucaena leucocephala on Rumen Nitrogen Utilisation and Ruminal Microbes in Goat Rumen.", 2015 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL2015), 23 - 25 มิถุนายน 2015, Sapporo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2015 exณัฐเรขา พลศิริ, exอชิรา ผดุงฤกษ์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการขุนแพะเนื้อโดยใช้กระถินตากแห้ง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exณัฐเรขา พลศิริ, exอชิรา ผดุงฤกษ์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกระถินตากแห้งต่อการใช้ประโยชน์ไนโตรเจนและจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของแพะ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4, 9 - 12 มิถุนายน 2015, สงขลา ประเทศไทย