การศึกษารูปแบบการกระจายและความหลากหลายของยีนที่ส่งเสริมความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida สายพันธุ์ที่ก่อโรคในสุกร โค และกระบือ ของประเทศไทย