การศึกษานิเวศวิทยาของพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTushar Andriyas, exSanyogita Andriyas, "ECe prediction from EC1:5 in inland salt-affected soils collected from Khorat and Sakhon Nakhon basins, Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis , ปีที่ 49, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2018, หน้า 2627-2637
Publish Year National Journal 2
2018 exยงเกียรติ กุออ, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดไม้ต่างถิ่น และไม้พื้นเมือง 8 ชนิด ที่ระดับความเข้มข้นของความเค็มที่ต่างกัน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-12
2016 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์, "Germination test on native salt tolerant seeds (Buchanania siamensis Miq.) collected from natural saline and non-saline soil", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2016, หน้า 1-14