การศึกษานิเวศวิทยาของพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย