การประยุกต์เทคนิคเมตาบอไลต์โปรไฟลิ่งสำหรับติดตามอายุการเก็บรักษาถั่วงอกสด (Vigna mungo)

Publish Year International Journal 2
2016 exดนัยพจน์ ลิ่มิวัฒนา, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Sprouting Temperature and Air Relative Humidity on Metabolic Profiles of Sprouting Black Gram (Vigna mungo L.)", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 306-315
2015 inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNgampongsai, S., "Effect of genetic and climatic variability on the metabolic profiles of black gram (Vigna mungo L.) seeds and sprouts", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 95, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2015, หน้า 1662-1669
Publish Year National Journal 2
2015 exชิดชนก เสือรอด, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสุมนา งามผ่องใส, "ปริมาณน้ำตาลในเมล็ดและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชจากถั่วเขียวพันธุ์ต่างๆ", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 179-189
2015 exสุมนา งามผ่องใส, exชิดชนก เสือรอด, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชูชาติ บุญศักดิ์, exอารดา มาสริ, "การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวุ้นเส้น จากแป้งถั่วเขียวพันธุ์ต่างๆ", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 236-245