ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ต่อเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก