การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย

Publish Year National Journal 1
2020 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exนายสิทธิพร มณีวรรณ, exรศ.ดร.นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร, "การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 4-15
Publish Year International Conference 1
2014 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Petr Dostal, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ้อยที่ถูกปลูกจากวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on "Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food", 26 - 27 มิถุนายน 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exสิทธิพร มณีวรรณ, exนิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร, "การประเมินการลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ขณะต่อพ่วงเครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย