การศึกษาอันตรกิริยาของสารเคอคูมินธรรมชาติกับโปรตีน HER2 ในส่วนของโดเมนไคเนส โดยวิธีการศึกษาแบบจำลองเคมีคำนวณ

Publish Year International Journal 1
2014 exน.ส.วรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร. สุวรรณา เสริมศรี, exดร. ณัฐริณี หอระตะ, exน.ส. วรรณวิมล หมอกมาก, exดร. ศิษเฎศ ทองสิมา, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2", BMC Bioinformatics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 26
Publish Year International Conference 2
2014 exนางสาววรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico study of curcumin analogs as HER2 kinase inhibitors", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) in the theme of “Moving Towards Innovation in Chemistry”, 8 - 10 มกราคม 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exวรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exดร.ณภัทร สองทวี, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidating the interaction of curcumin analogs toward HER2-kinase, the dominant protein in human breast cancer", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย