โครงสร้างของต่อมเมือก คุณสมบัติของเมือก และ ผลของโปรตีนจากเมือกหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกันต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม

Publish Year International Journal 3
2019 exWipawadee Suwannapan, exSupawadee Ngankoh, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mucous cell distribution and mucus production during early growth periods of the giant African snail (Achatina fulica)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 423-428
2018 exSuwannapan, W., inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amplification and bioinformatics analysis of conserved FAD-binding region of L-amino acid oxidase (LAAO) genes in gastropods compared to other organisms", Computational and Structural Biotechnology Journal, ปีที่ 16, พฤษภาคม 2018, หน้า 98-107
2016 inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPennapa Thongararm, exSittiruk Roytrakul, exLadda Meesuk, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prediction of anticancer peptides against MCF-7 breast cancer cells from the peptidomes of Achatina fulica mucus fractions", Computational and Structural Biotechnology Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 49-57
Publish Year International Conference 4
2014 exNuttamon Ruthirago, exRamita Anakeperasak, exSuchanya Sitthi, exTippanat Noikeaw, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of mucous proteins from Giant African Snail (Achatina fulica) on Straphylococcus aureus", MWITS SCIENCE FAIR 2014, 29 - 31 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPennapa Thongararm, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cytotoxicity of Snail Mucous Proteins Inducing Cell Death in Breast Cancer Cell Line", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium :I-KUSTARS 2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exChakkapan Sapkaew, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction and separation of mucous proteins from giant African snail(Achatina fulica) and golden apple snail (Pomocea canaliculata) using HPLC", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium :I-KUSTARS 2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exWipawadee Suwannapan, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Comparison of mucous gland and mucus production of Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) and Giant African Snail (Achatina fulica)", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium :I-KUSTARS 2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย