ผลกระทบของการเปิดเสรีด้านการบริการของอาเซียนที่มีต่อธุรกิจการนำเที่ยวในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, "Digital Media Landscape in Thailand", Sport Management Conference Yonsei University and Kasetsart University, 20 - 26 ตุลาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี