ผลของเบนโทไนต์ต่อความสามารถในการกักเก็บความชื้นกับธาตุอาหารพืชและการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังกับอ้อยที่ปลูกในดินทรายเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ