ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน

Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวเตือนใจ ปิยัง, inนางจรรตกร รอดอยู่, inนางสาวเกศรินทร์ รามณี, "ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตของปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย