การเข้ามาและการแพร่หลายของลัทธิเซไค คิวเซเคียวในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "ลัทธิเซไค คิวเซเคียว: การเข้ามาและการแพร่หลายในประเทศไทย", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 212-226