การพัฒนาแนวทางการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผัก

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirirut Mangtab, exEdwin E. Lewis, "Biological control potential of entomopathogenic nematodes against the striped flea beetle, Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae)", Crop Protection, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 105448
Publish Year National Conference 3
2017 exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, exอัจฉรียา นิจจรัลกุล, exสิริรัตน์ แมงทับ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเบื้องต้นเพื่อศึกษาแมลงในแปลงกวางตุ้งอินทรีย์ที่มีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560, 3 - 6 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย
2016 exสิริรัตน์ แมงทับ, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการล่าเหยือของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงต่อการเข้าหาด้วงหมัดผักแถบลาย,Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae)", ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exอัจฉรียา นิจจรัลกุล, exสิริรัตน์ แมงทับ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of botanical insecticides on survival and virulence of Steinernema carpocapsae (Weiser)", The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 5 เมษายน 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย