ความหลากหลายของรากลุ่มย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสในป่าชายเลน จังหวัดระนอง และเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส เพื่อประยุกต์ใช้บำบัดสีในน้ำทิ้งจากเกษตรอุตสาหกรรม