การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจษฎา วงค์พรหม, exSAWITREE A-KAKHUN, "Growth and phyllode functional traits of acacia hybrid clones planted on a post mining rehabilitation site in southern Thailand", The 2nd International Conference on Tropical Biology “Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gains, and Future Directions”, 12 - 13 ตุลาคม 2015, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย