ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยว – กรณีศึกษา: โรงแรมบูติค

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tradition as Represented in Tourism: Adaptive Reuse of Old Houses as Boutique Hotels in Bangkok", Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 269, มกราคม 2014 - มกราคม 2015
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของอาคารเก่าในประเทศไทย: จากการอนุรักษ์ สู่การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจ และโจทย์ท้าทายในการออกแบบสถาปัตยกรรม", วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์ The Architectural Journal of The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2018
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tradition as Represented in Tourism: Adaptive Reuse of Old Houses as Boutique Hotels in Bangkok", The Biennial Conference of the International Association for the Study of Traditional Environments "Whose Tradition?" (IASTE 2014), 14 ธันวาคม 2014, Kuala Lumpur มาเลเซีย