การเปรียบเทียบกำลังไฟที่เหมาะสมต่อการทำประมงไดหมึกบริเวณตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์