การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก

Publish Year National Journal 1
2013 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exชญานี ทิพยเสม, exCristina Leonelli, "Effect of agricultural wastes with fly ash on strength of geopolymers", Suranaree J.Sci. Technol., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2013, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 2
2012 exน.ส.ชญานี ทิพยเสม, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Different Ashes on Properties of Geopolymers", International Conference on Traditioanl and Advanced Ceramics, 22 - 25 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exนส. ชญานี ทิพยเสม, "Influence of Different Pozzolanic Materials on Properties of Geopolymers", ICMAT 2011 International Conference on Materials for Advanced Technologies, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2011, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์